Warunki Usługi

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny dostępnej przez bajeczkiorg.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów z Serwisu bajeczkiorg.pl wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na podstawie tej licencji nie możesz:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • próbować inżynierii wstecznej oprogramowania zawartego w Serwisie bajeczkiorg.pl;
  • usunąć z materiałów wszelkie zapisy dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; lub
  • przesyłanie materiałów do innej osoby lub „odbicie lustrzane” materiałów na dowolnym innym serwerze.

Dzięki temu bajeczkiorg.pl może zakończyć działanie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu, Twoje prawo do oglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formie elektronicznej. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone za pomocą Generatora warunków korzystania z usługi.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały w Serwisie bajeczkiorg.pl są dostarczane „tak jak są”. bajeczkiorg.pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z czym wyklucza wszelkie inne gwarancje. Ponadto bajeczkiorg.pl nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub rzetelności wykorzystania materiałów w swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną.

4. Ograniczenia

bajeczkiorg.pl ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem lub niemożnością wykorzystania materiałów znajdujących się w Serwisie bajeczkiorg.pl, nawet jeśli bajeczkiorg.pl lub upoważniony przedstawiciel Serwisu został o tym powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

5. Poprawki i errata

Materiały pojawiające się w Serwisie bajeczkiorg.pl mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. bajeczkiorg.pl nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie będą dokładne, kompletne lub aktualne. bajeczkiorg.pl może w każdej chwili bez uprzedzenia zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie. bajeczkiorg.pl nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

bajeczkiorg.pl nie dokonało przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia serwisu przez bajeczkiorg.pl. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

bajeczkiorg.pl może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Witryny w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z Serwisem bajeczkiorg.pl podlegają prawu pl bez względu na jego kolizję z przepisami prawa.